صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۰۶۴,۳۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۳۵,۶۲۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۶۱۳,۲۸۸,۴۶۵,۹۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۱۱۳,۵۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۱۰۸,۷۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۱۰۸,۷۰۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۳,۱۱۳,۵۶۵ ۳,۱۰۸,۷۰۶ ۰ ۳۱,۹۱۶ ۱۳,۳۰۵,۰۲۲ ۰ ۲۴۰,۶۵۱ ۱۳,۰۶۴,۳۷۱ ۴۰,۶۱۳,۲۸۸,۴۶۵,۹۴۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۳,۲۲۰,۹۷۵ ۳,۲۱۵,۹۷۰ ۰ ۰ ۱۳,۲۷۳,۱۰۶ ۰ ۲۴۰,۶۵۱ ۱۳,۰۳۲,۴۵۵ ۴۱,۹۱۱,۹۸۷,۳۹۲,۵۹۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۳,۲۰۶,۴۰۲ ۳,۲۰۱,۴۵۰ ۰ ۰ ۱۳,۲۷۳,۱۰۶ ۳۸,۰۰۰ ۲۴۰,۶۵۱ ۱۳,۰۳۲,۴۵۵ ۴۱,۷۲۲,۷۵۰,۹۱۶,۳۹۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۳,۲۸۶,۵۹۹ ۳,۲۸۱,۵۸۵ ۰ ۰ ۱۳,۲۷۳,۱۰۶ ۰ ۲۰۲,۶۵۱ ۱۳,۰۷۰,۴۵۵ ۴۲,۸۹۱,۸۱۳,۰۱۴,۴۸۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۳,۲۸۷,۹۶۹ ۳,۲۸۳,۰۱۶ ۰ ۰ ۱۳,۲۷۳,۱۰۶ ۰ ۲۰۲,۶۵۱ ۱۳,۰۷۰,۴۵۵ ۴۲,۹۱۰,۵۱۸,۷۶۲,۰۱۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۳,۲۸۸,۱۳۱ ۳,۲۸۳,۱۷۹ ۰ ۲۸,۳۹۰ ۱۳,۲۷۳,۱۰۶ ۰ ۲۰۲,۶۵۱ ۱۳,۰۷۰,۴۵۵ ۴۲,۹۱۲,۶۳۷,۴۲۵,۹۰۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۳,۲۹۰,۸۵۱ ۳,۲۸۵,۸۸۷ ۰ ۰ ۱۳,۲۴۴,۷۱۶ ۰ ۲۰۲,۶۵۱ ۱۳,۰۴۲,۰۶۵ ۴۲,۸۵۴,۷۵۷,۹۳۳,۶۱۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۳,۱۷۳,۸۹۵ ۳,۱۶۹,۰۸۱ ۰ ۰ ۱۳,۲۴۴,۷۱۶ ۰ ۲۰۲,۶۵۱ ۱۳,۰۴۲,۰۶۵ ۴۱,۳۳۱,۳۵۵,۳۴۷,۲۳۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۳,۱۱۱,۵۷۹ ۳,۱۰۶,۸۶۶ ۰ ۰ ۱۳,۲۴۴,۷۱۶ ۰ ۲۰۲,۶۵۱ ۱۳,۰۴۲,۰۶۵ ۴۰,۵۱۹,۹۴۷,۴۱۵,۴۴۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۳,۱۱۷,۳۸۳ ۳,۱۱۲,۶۷۹ ۰ ۳۰,۶۸۸ ۱۳,۲۴۴,۷۱۶ ۳۸,۰۰۰ ۲۰۲,۶۵۱ ۱۳,۰۴۲,۰۶۵ ۴۰,۵۹۵,۷۶۶,۵۳۵,۶۱۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۳,۱۵۴,۳۴۲ ۳,۱۴۹,۶۲۵ ۰ ۰ ۱۳,۲۱۴,۰۲۸ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۳,۰۴۹,۳۷۷ ۴۱,۱۰۰,۶۴۸,۸۸۴,۶۹۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۳,۱۲۶,۷۸۰ ۳,۱۲۲,۰۷۱ ۰ ۰ ۱۳,۲۱۴,۰۲۸ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۳,۰۴۹,۳۷۷ ۴۰,۷۴۱,۰۷۸,۲۳۲,۳۰۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۳,۱۲۶,۹۳۴ ۳,۱۲۲,۲۲۵ ۰ ۰ ۱۳,۲۱۴,۰۲۸ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۳,۰۴۹,۳۷۷ ۴۰,۷۴۳,۰۸۵,۲۸۷,۵۳۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۳,۱۲۷,۰۸۸ ۳,۱۲۲,۳۷۸ ۰ ۳۳۳,۹۶۴ ۱۳,۲۱۴,۰۲۸ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۳,۰۴۹,۳۷۷ ۴۰,۷۴۵,۰۹۲,۴۷۷,۰۰۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۳,۱۶۷,۲۳۲ ۳,۱۶۲,۴۲۰ ۰ ۳۵,۵۴۸ ۱۲,۸۸۰,۰۶۴ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۲,۷۱۵,۴۱۳ ۴۰,۲۱۱,۴۷۶,۸۱۰,۳۶۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۳,۱۷۰,۵۴۲ ۳,۱۶۵,۷۱۸ ۰ ۰ ۱۲,۸۴۴,۵۱۶ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۲,۶۷۹,۸۶۵ ۴۰,۱۴۰,۸۷۸,۰۶۳,۸۴۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۳,۲۱۲,۲۰۱ ۳,۲۰۷,۳۵۴ ۰ ۰ ۱۲,۸۴۴,۵۱۶ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۲,۶۷۹,۸۶۵ ۴۰,۶۶۸,۸۱۳,۷۸۶,۸۷۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۳,۲۴۶,۷۱۷ ۳,۲۴۱,۸۴۳ ۰ ۰ ۱۲,۸۴۴,۵۱۶ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۲,۶۷۹,۸۶۵ ۴۱,۱۰۶,۱۳۲,۸۲۶,۴۱۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۳,۲۸۴,۴۴۵ ۳,۲۷۹,۵۳۷ ۰ ۰ ۱۲,۸۴۴,۵۱۶ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۲,۶۷۹,۸۶۵ ۴۱,۵۸۴,۰۸۱,۴۰۹,۷۴۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۳,۲۸۴,۶۰۳ ۳,۲۷۹,۶۹۵ ۰ ۰ ۱۲,۸۴۴,۵۱۶ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۲,۶۷۹,۸۶۵ ۴۱,۵۸۶,۰۸۴,۶۵۳,۳۶۳