صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۹۵۱,۴۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۴۸,۵۲۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۵۲۲,۴۱۲,۸۲۵,۸۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۸۱۲,۱۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۷۸۴,۳۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۷۸۴,۳۴۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۳,۸۱۲,۱۹۱ ۳,۷۸۴,۳۴۳ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۲۲,۵۲۲,۴۱۲,۸۲۵,۸۲۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۳,۸۳۳,۱۳۵ ۳,۸۰۵,۱۸۱ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۲۲,۶۴۶,۴۲۷,۱۷۸,۱۹۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۳,۸۳۳,۲۹۷ ۳,۸۰۵,۳۴۲ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۲۲,۶۴۷,۳۸۷,۳۷۱,۸۸۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳,۸۳۳,۴۵۸ ۳,۸۰۵,۵۰۴ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۲۲,۶۴۸,۳۴۷,۸۳۷,۹۸۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۳,۶۷۴,۵۸۴ ۳,۶۴۷,۷۳۸ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۲۱,۷۰۹,۴۰۸,۵۷۰,۶۷۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۳,۵۲۴,۵۲۸ ۳,۴۹۸,۶۸۴ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۲۰,۸۲۲,۳۱۹,۶۵۳,۵۵۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۳,۵۶۱,۷۰۸ ۳,۵۳۵,۵۷۷ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۲۱,۰۴۱,۸۸۹,۷۳۵,۹۰۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۳,۴۹۷,۶۵۰ ۳,۴۷۱,۹۴۴ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۲۰,۶۶۳,۱۷۹,۴۴۸,۳۹۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۳,۳۶۵,۷۲۳ ۳,۳۴۰,۹۷۲ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۱۹,۸۸۳,۷۰۱,۰۲۹,۳۵۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۳,۳۶۵,۸۶۶ ۳,۳۴۱,۱۱۵ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۱۹,۸۸۴,۵۵۲,۶۸۸,۵۲۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۳,۳۶۶,۰۰۹ ۳,۳۴۱,۲۵۸ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۱۹,۸۸۵,۴۰۴,۵۸۰,۱۵۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۳,۲۴۲,۲۹۸ ۳,۲۱۸,۴۴۶ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۱۹,۱۵۴,۴۸۹,۷۷۲,۱۶۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۳,۱۱۲,۹۱۴ ۳,۰۸۹,۹۸۷ ۰ ۸۱,۷۸۴ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۰ ۰ ۵,۹۵۱,۴۷۲ ۱۸,۳۸۹,۹۶۹,۳۹۹,۶۸۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۲,۹۸۸,۱۳۹ ۲,۹۶۵,۷۰۴ ۰ ۰ ۵,۸۶۹,۶۸۸ ۰ ۰ ۵,۸۶۹,۶۸۸ ۱۷,۴۰۷,۷۵۶,۲۶۶,۱۴۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۲,۸۸۶,۶۶۳ ۲,۸۶۵,۰۰۷ ۰ ۰ ۵,۸۶۹,۶۸۸ ۰ ۰ ۵,۸۶۹,۶۸۸ ۱۶,۸۱۶,۶۹۹,۲۳۱,۵۱۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۲,۸۰۷,۳۳۱ ۲,۷۸۶,۲۶۲ ۰ ۰ ۵,۸۶۹,۶۸۸ ۰ ۰ ۵,۸۶۹,۶۸۸ ۱۶,۳۵۴,۴۸۹,۰۲۳,۴۰۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۲,۸۰۷,۴۴۷ ۲,۷۸۶,۳۷۸ ۰ ۰ ۵,۸۶۹,۶۸۸ ۰ ۰ ۵,۸۶۹,۶۸۸ ۱۶,۳۵۵,۱۶۹,۴۴۲,۵۶۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۲,۸۰۷,۵۶۳ ۲,۷۸۶,۴۹۴ ۰ ۰ ۵,۸۶۹,۶۸۸ ۰ ۰ ۵,۸۶۹,۶۸۸ ۱۶,۳۵۵,۸۵۰,۰۹۳,۴۵۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۲,۸۰۷,۶۷۹ ۲,۷۸۶,۶۱۰ ۰ ۰ ۵,۸۶۹,۶۸۸ ۰ ۰ ۵,۸۶۹,۶۸۸ ۱۶,۳۵۶,۵۳۰,۹۷۶,۰۴۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۲,۷۸۳,۱۶۲ ۲,۷۶۲,۲۷۱ ۰ ۰ ۵,۸۶۹,۶۸۸ ۰ ۰ ۵,۸۶۹,۶۸۸ ۱۶,۲۱۳,۶۶۹,۹۶۷,۰۳۸