صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۶۲۲,۹۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳,۳۷۷,۰۳۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹۸,۳۸۸,۰۷۶,۷۲۵,۳۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۴۲۴,۴۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۴۱۷,۰۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۴۱۷,۰۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۵,۴۲۴,۴۲۷ ۵,۴۱۷,۰۴۰ ۵,۴۱۷,۰۴۰ ۰ ۰ ۴۱,۵۵۵,۱۲۰ ۰ ۴,۹۳۲,۱۵۶ ۳۶,۶۲۲,۹۶۴ ۱۹۸,۳۸۸,۰۷۶,۷۲۵,۳۰۸
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۵,۴۲۴,۶۸۸ ۵,۴۱۷,۳۰۱ ۵,۴۱۷,۳۰۱ ۰ ۰ ۴۱,۵۵۵,۱۲۰ ۰ ۴,۹۳۲,۱۵۶ ۳۶,۶۲۲,۹۶۴ ۱۹۸,۳۹۷,۶۳۷,۰۶۰,۴۴۸
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۵,۴۲۴,۸۴۱ ۵,۴۱۷,۴۵۴ ۵,۴۱۷,۴۵۴ ۰ ۰ ۴۱,۵۵۵,۱۲۰ ۰ ۴,۹۳۲,۱۵۶ ۳۶,۶۲۲,۹۶۴ ۱۹۸,۴۰۳,۲۲۵,۰۳۰,۷۰۵
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۵,۴۲۳,۶۳۵ ۵,۴۱۶,۲۴۴ ۵,۴۱۶,۲۴۴ ۰ ۰ ۴۱,۵۵۵,۱۲۰ ۰ ۴,۹۳۲,۱۵۶ ۳۶,۶۲۲,۹۶۴ ۱۹۸,۳۵۸,۹۱۹,۷۴۰,۴۵۹
  ۵ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۵,۴۲۵,۷۹۴ ۵,۴۱۸,۴۰۹ ۵,۴۱۸,۴۰۹ ۰ ۰ ۴۱,۵۵۵,۱۲۰ ۰ ۴,۹۳۲,۱۵۶ ۳۶,۶۲۲,۹۶۴ ۱۹۸,۴۳۸,۱۹۸,۷۳۷,۱۴۳
  ۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۵,۴۰۲,۵۶۸ ۵,۳۹۵,۲۲۰ ۵,۳۹۵,۲۲۰ ۰ ۰ ۴۱,۵۵۵,۱۲۰ ۰ ۴,۹۳۲,۱۵۶ ۳۶,۶۲۲,۹۶۴ ۱۹۷,۵۸۸,۹۴۴,۸۰۰,۱۴۰
  ۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۵,۳۸۵,۲۷۹ ۵,۳۷۷,۹۶۰ ۵,۳۷۷,۹۶۰ ۰ ۰ ۴۱,۵۵۵,۱۲۰ ۰ ۴,۹۳۲,۱۵۶ ۳۶,۶۲۲,۹۶۴ ۱۹۶,۹۵۶,۸۲۹,۰۶۳,۴۷۱
  ۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۵,۴۲۸,۵۴۱ ۵,۴۲۱,۱۵۸ ۵,۴۲۱,۱۵۸ ۰ ۰ ۴۱,۵۵۵,۱۲۰ ۰ ۴,۹۳۲,۱۵۶ ۳۶,۶۲۲,۹۶۴ ۱۹۸,۵۳۸,۸۹۲,۱۰۶,۹۸۱
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۵,۴۲۸,۸۰۲ ۵,۴۲۱,۴۱۹ ۵,۴۲۱,۴۱۹ ۰ ۰ ۴۱,۵۵۵,۱۲۰ ۰ ۴,۹۳۲,۱۵۶ ۳۶,۶۲۲,۹۶۴ ۱۹۸,۵۴۸,۴۴۵,۵۶۷,۴۲۶
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۵,۴۲۹,۰۶۳ ۵,۴۲۱,۶۸۰ ۵,۴۲۱,۶۸۰ ۰ ۰ ۴۱,۵۵۵,۱۲۰ ۰ ۴,۹۳۲,۱۵۶ ۳۶,۶۲۲,۹۶۴ ۱۹۸,۵۵۷,۹۹۹,۰۲۷,۸۷۱
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۵,۴۴۴,۹۵۹ ۵,۴۳۷,۵۶۳ ۵,۴۳۷,۵۶۳ ۰ ۰ ۴۱,۵۵۵,۱۲۰ ۰ ۴,۹۳۲,۱۵۶ ۳۶,۶۲۲,۹۶۴ ۱۹۹,۱۳۹,۶۸۳,۷۳۵,۴۱۰
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۵,۴۲۸,۸۳۰ ۵,۴۲۱,۴۶۱ ۵,۴۲۱,۴۶۱ ۰ ۰ ۴۱,۵۵۵,۱۲۰ ۰ ۴,۹۳۲,۱۵۶ ۳۶,۶۲۲,۹۶۴ ۱۹۸,۵۴۹,۹۶۶,۰۲۳,۳۷۲
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۵,۴۴۶,۸۰۵ ۵,۴۳۹,۴۱۰ ۵,۴۳۹,۴۱۰ ۰ ۰ ۴۱,۵۵۵,۱۲۰ ۰ ۴,۹۳۲,۱۵۶ ۳۶,۶۲۲,۹۶۴ ۱۹۹,۲۰۷,۳۰۷,۱۶۴,۶۲۸
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۵,۴۴۷,۰۶۶ ۵,۴۳۹,۶۷۱ ۵,۴۳۹,۶۷۱ ۰ ۰ ۴۱,۵۵۵,۱۲۰ ۰ ۴,۹۳۲,۱۵۶ ۳۶,۶۲۲,۹۶۴ ۱۹۹,۲۱۶,۸۸۴,۰۶۸,۴۱۲
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۵,۴۴۶,۶۳۱ ۵,۴۳۹,۲۳۷ ۵,۴۳۹,۲۳۷ ۰ ۰ ۴۱,۵۵۵,۱۲۰ ۰ ۴,۹۳۲,۱۵۶ ۳۶,۶۲۲,۹۶۴ ۱۹۹,۲۰۰,۹۶۳,۴۴۵,۵۷۵
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۵,۴۴۶,۸۹۲ ۵,۴۳۹,۴۹۸ ۵,۴۳۹,۴۹۸ ۰ ۰ ۴۱,۵۵۵,۱۲۰ ۰ ۴,۹۳۲,۱۵۶ ۳۶,۶۲۲,۹۶۴ ۱۹۹,۲۱۰,۵۴۰,۵۹۶,۷۰۰
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۵,۴۴۷,۱۵۴ ۵,۴۳۹,۷۶۰ ۵,۴۳۹,۷۶۰ ۰ ۰ ۴۱,۵۵۵,۱۲۰ ۰ ۴,۹۳۲,۱۵۶ ۳۶,۶۲۲,۹۶۴ ۱۹۹,۲۲۰,۱۱۷,۷۴۷,۸۲۵
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۵,۴۴۳,۹۷۱ ۵,۴۳۶,۵۸۳ ۵,۴۳۶,۵۸۳ ۰ ۰ ۴۱,۵۵۵,۱۲۰ ۰ ۴,۹۳۲,۱۵۶ ۳۶,۶۲۲,۹۶۴ ۱۹۹,۱۰۳,۷۹۷,۵۱۱,۶۸۹
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۵,۴۴۵,۰۰۵ ۵,۴۳۷,۶۲۲ ۵,۴۳۷,۶۲۲ ۰ ۴۲,۱۷۱ ۴۱,۵۵۵,۱۲۰ ۰ ۴,۹۳۲,۱۵۶ ۳۶,۶۲۲,۹۶۴ ۱۹۹,۱۴۱,۸۳۴,۵۶۲,۹۶۸
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۵,۴۶۰,۸۳۰ ۵,۴۵۳,۴۲۸ ۵,۴۵۳,۴۲۸ ۰ ۰ ۴۱,۵۱۲,۹۴۹ ۰ ۴,۹۳۲,۱۵۶ ۳۶,۵۸۰,۷۹۳ ۱۹۹,۴۹۰,۷۰۶,۶۳۷,۰۳۰
  مشاهده همه