صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۸۹۶,۶۹۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۱۰۳,۳۰۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۳,۲۴۱,۷۰۰,۱۵۷,۱۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۶۴۰,۱۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۶۳۴,۷۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۶۳۴,۷۶۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۳,۶۴۰,۱۷۱ ۳,۶۳۴,۷۶۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۶۱,۳۴۵ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۱,۸۹۶,۶۹۴ ۴۳,۲۴۱,۷۰۰,۱۵۷,۱۷۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۳,۶۷۶,۶۶۷ ۳,۶۷۱,۲۴۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۶۱,۳۴۵ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۱,۸۹۶,۶۹۴ ۴۳,۶۷۵,۶۸۹,۸۲۵,۹۱۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۳,۷۲۸,۴۶۰ ۳,۷۰۷,۱۷۲ ۰ ۱۴,۹۸۷ ۱۲,۰۶۱,۳۴۵ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۱,۸۹۶,۶۹۴ ۴۴,۱۰۳,۰۸۷,۷۳۶,۲۶۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۳,۷۳۲,۰۵۷ ۳,۷۱۰,۷۴۱ ۰ ۰ ۱۲,۰۴۶,۳۵۸ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۱,۸۸۱,۷۰۷ ۴۴,۰۸۹,۹۴۱,۲۳۲,۲۳۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۳,۷۷۰,۱۳۸ ۳,۷۴۸,۷۹۶ ۰ ۰ ۱۲,۰۴۶,۳۵۸ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۱,۸۸۱,۷۰۷ ۴۴,۵۴۲,۰۸۹,۸۷۳,۹۲۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۳,۷۷۰,۲۹۴ ۳,۷۴۸,۹۵۲ ۰ ۰ ۱۲,۰۴۶,۳۵۸ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۱,۸۸۱,۷۰۷ ۴۴,۵۴۳,۹۴۷,۲۱۶,۳۸۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۳,۷۷۰,۴۴۸ ۳,۷۴۹,۱۰۶ ۰ ۳۶,۳۷۴ ۱۲,۰۴۶,۳۵۸ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۱,۸۸۱,۷۰۷ ۴۴,۵۴۵,۷۷۷,۶۵۷,۶۸۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۳,۷۶۱,۶۴۴ ۳,۷۴۰,۰۰۶ ۰ ۱,۲۱۷,۷۲۴ ۱۲,۰۰۹,۹۸۴ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۱,۸۴۵,۳۳۳ ۴۴,۳۰۱,۶۱۸,۶۴۳,۷۹۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۳,۸۲۵,۱۱۸ ۳,۸۰۰,۸۷۴ ۰ ۹۸,۳۵۶ ۱۰,۷۹۲,۲۶۰ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۰,۶۲۷,۶۰۹ ۴۰,۳۹۴,۱۹۷,۶۵۱,۷۲۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۳,۹۵۵,۶۹۴ ۳,۹۳۰,۹۶۹ ۰ ۰ ۱۰,۶۹۳,۹۰۴ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۰,۵۲۹,۲۵۳ ۴۱,۳۹۰,۱۶۵,۲۷۸,۷۲۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۴,۰۲۹,۲۵۳ ۴,۰۰۴,۹۴۸ ۰ ۰ ۱۰,۶۹۳,۹۰۴ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۰,۵۲۹,۲۵۳ ۴۲,۱۶۹,۱۱۴,۹۰۳,۲۶۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۴,۰۲۹,۴۴۹ ۴,۰۰۵,۱۴۵ ۰ ۰ ۱۰,۶۹۳,۹۰۴ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۰,۵۲۹,۲۵۳ ۴۲,۱۷۱,۱۸۴,۱۲۷,۹۳۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۴,۰۲۸,۴۹۵ ۴,۰۰۴,۱۹۱ ۰ ۰ ۱۰,۶۹۳,۹۰۴ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۰,۵۲۹,۲۵۳ ۴۲,۱۶۱,۱۳۷,۷۲۰,۵۳۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۴,۰۲۸,۶۹۲ ۴,۰۰۴,۳۸۷ ۰ ۰ ۱۰,۶۹۳,۹۰۴ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۰,۵۲۹,۲۵۳ ۴۲,۱۶۳,۲۰۷,۲۸۲,۴۷۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۴,۰۵۵,۷۹۰ ۴,۰۳۱,۴۳۶ ۰ ۰ ۱۰,۶۹۳,۹۰۴ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۰,۵۲۹,۲۵۳ ۴۲,۴۴۸,۰۰۶,۲۶۰,۱۳۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۴,۰۳۵,۳۲۲ ۴,۰۱۱,۳۱۹ ۰ ۰ ۱۰,۶۹۳,۹۰۴ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۰,۵۲۹,۲۵۳ ۴۲,۲۳۶,۱۹۰,۵۲۳,۴۱۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۴,۰۶۲,۳۰۰ ۴,۰۳۸,۴۹۹ ۰ ۱۲۵,۹۳۸ ۱۰,۶۹۳,۹۰۴ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۰,۵۲۹,۲۵۳ ۴۲,۵۲۲,۳۷۸,۲۰۲,۲۷۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۳,۹۱۰,۰۲۶ ۳,۸۸۶,۹۲۷ ۰ ۰ ۱۰,۵۶۷,۹۶۶ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۰,۴۰۳,۳۱۵ ۴۰,۴۳۶,۹۲۸,۰۶۷,۰۹۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۳,۹۰۴,۷۲۸ ۳,۸۸۱,۹۸۸ ۰ ۰ ۱۰,۵۶۷,۹۶۶ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۰,۴۰۳,۳۱۵ ۴۰,۳۸۵,۵۳۹,۰۷۹,۹۳۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۳,۹۰۴,۹۱۱ ۳,۸۸۲,۱۷۰ ۰ ۰ ۱۰,۵۶۷,۹۶۶ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۰,۴۰۳,۳۱۵ ۴۰,۳۸۷,۴۳۹,۶۱۱,۰۰۱