صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۱۶,۱۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۷۸۳,۸۱۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۷۷۵,۲۵۰,۶۹۸,۳۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۶۴,۶۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۵۴,۰۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۵۴,۰۸۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱,۵۶۴,۶۹۴ ۱,۵۵۴,۰۸۲ ۰ ۰ ۳,۷۱۶,۱۸۲ ۰ ۰ ۳,۷۱۶,۱۸۲ ۵,۷۷۵,۲۵۰,۶۹۸,۳۸۲
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱,۵۴۶,۸۴۰ ۱,۵۳۶,۲۸۵ ۰ ۰ ۳,۷۱۶,۱۸۲ ۰ ۰ ۳,۷۱۶,۱۸۲ ۵,۷۰۹,۱۱۵,۲۱۶,۹۵۱
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱,۵۳۸,۳۴۲ ۱,۵۲۷,۸۲۲ ۰ ۰ ۳,۷۱۶,۱۸۲ ۰ ۰ ۳,۷۱۶,۱۸۲ ۵,۶۷۷,۶۶۳,۳۸۲,۲۴۵
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱,۵۳۸,۳۵۱ ۱,۵۲۷,۸۳۰ ۰ ۰ ۳,۷۱۶,۱۸۲ ۰ ۰ ۳,۷۱۶,۱۸۲ ۵,۶۷۷,۶۹۴,۱۰۸,۶۶۸
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱,۵۳۸,۳۵۹ ۱,۵۲۷,۸۳۸ ۰ ۰ ۳,۷۱۶,۱۸۲ ۰ ۰ ۳,۷۱۶,۱۸۲ ۵,۶۷۷,۷۲۵,۰۸۰,۳۸۶
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱,۵۰۶,۶۹۵ ۱,۴۹۶,۳۶۶ ۰ ۰ ۳,۷۱۶,۱۸۲ ۰ ۰ ۳,۷۱۶,۱۸۲ ۵,۵۶۰,۷۶۷,۹۲۷,۳۳۷
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱,۵۵۷,۰۹۵ ۱,۵۴۶,۴۵۰ ۰ ۰ ۳,۷۱۶,۱۸۲ ۰ ۰ ۳,۷۱۶,۱۸۲ ۵,۷۴۶,۸۸۸,۲۳۱,۴۵۴
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱,۵۵۷,۱۰۵ ۱,۵۴۶,۴۵۹ ۰ ۰ ۳,۷۱۶,۱۸۲ ۰ ۰ ۳,۷۱۶,۱۸۲ ۵,۷۴۶,۹۲۳,۳۱۸,۵۵۴
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱,۵۵۷,۱۱۴ ۱,۵۴۶,۴۶۹ ۰ ۰ ۳,۷۱۶,۱۸۲ ۰ ۰ ۳,۷۱۶,۱۸۲ ۵,۷۴۶,۹۵۸,۶۵۰,۹۶۸
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱,۵۵۷,۱۲۴ ۱,۵۴۶,۴۷۸ ۰ ۰ ۳,۷۱۶,۱۸۲ ۰ ۰ ۳,۷۱۶,۱۸۲ ۵,۷۴۶,۹۹۴,۲۲۸,۶۹۴
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۵۵۷,۱۳۴ ۱,۵۴۶,۴۸۸ ۰ ۵۴,۵۹۱ ۳,۷۱۶,۱۸۲ ۰ ۰ ۳,۷۱۶,۱۸۲ ۵,۷۴۷,۰۳۰,۷۳۸,۵۸۱
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱,۵۶۰,۳۹۵ ۱,۵۴۹,۵۹۱ ۰ ۰ ۳,۶۶۱,۵۹۱ ۰ ۰ ۳,۶۶۱,۵۹۱ ۵,۶۷۳,۹۶۷,۷۸۲,۵۴۷
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۵۳۹,۶۳۵ ۱,۵۲۸,۹۹۸ ۰ ۲۸۹,۱۰۱ ۳,۶۶۱,۵۹۱ ۰ ۰ ۳,۶۶۱,۵۹۱ ۵,۵۹۸,۵۶۳,۸۱۷,۹۶۷
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱,۵۸۵,۵۵۱ ۱,۵۷۳,۸۷۹ ۰ ۰ ۳,۳۷۲,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۳۷۲,۴۹۰ ۵,۳۰۷,۸۹۲,۴۷۴,۷۵۸
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱,۵۴۱,۲۷۴ ۱,۵۲۹,۸۹۴ ۰ ۰ ۳,۳۷۲,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۳۷۲,۴۹۰ ۵,۱۵۹,۵۵۳,۸۵۴,۹۹۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱,۵۴۸,۷۴۲ ۱,۵۳۷,۴۵۴ ۰ ۰ ۳,۳۷۲,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۳۷۲,۴۹۰ ۵,۱۸۵,۰۴۸,۶۷۰,۳۱۶
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱,۶۱۳,۱۱۹ ۱,۶۰۱,۵۱۳ ۰ ۰ ۳,۳۷۲,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۳۷۲,۴۹۰ ۵,۴۰۱,۰۸۵,۷۰۲,۷۰۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱,۶۱۳,۱۲۹ ۱,۶۰۱,۵۲۳ ۰ ۰ ۳,۳۷۲,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۳۷۲,۴۹۰ ۵,۴۰۱,۱۱۹,۷۴۹,۷۳۶
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱,۶۱۳,۱۳۹ ۱,۶۰۱,۵۳۳ ۰ ۰ ۳,۳۷۲,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۳۷۲,۴۹۰ ۵,۴۰۱,۱۵۴,۰۴۲,۰۷۷
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱,۶۴۷,۹۶۹ ۱,۶۳۶,۷۵۹ ۰ ۰ ۳,۳۷۲,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۳۷۲,۴۹۰ ۵,۵۱۹,۹۵۱,۸۴۴,۲۲۶