صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۲۳۰,۳۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۷۶۹,۶۲۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۳,۰۱۴,۵۴۲,۹۴۱,۸۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۲۲۸,۳۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۲۰۴,۵۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۲۰۴,۵۹۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۴,۲۲۸,۳۳۳ ۴,۲۰۴,۵۹۲ ۰ ۰ ۱۰,۳۹۵,۰۲۳ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۰,۲۳۰,۳۷۲ ۴۳,۰۱۴,۵۴۲,۹۴۱,۸۳۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۴,۱۴۰,۶۴۶ ۴,۱۱۷,۵۲۰ ۰ ۰ ۱۰,۳۹۵,۰۲۳ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۰,۲۳۰,۳۷۲ ۴۲,۱۲۳,۷۵۶,۶۹۰,۵۶۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۴,۱۴۰,۸۳۷ ۴,۱۱۷,۷۱۰ ۰ ۰ ۱۰,۳۹۵,۰۲۳ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۰,۲۳۰,۳۷۲ ۴۲,۱۲۵,۷۰۸,۱۲۴,۱۰۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۴,۱۴۱,۰۲۸ ۴,۱۱۷,۹۰۱ ۰ ۰ ۱۰,۳۹۵,۰۲۳ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۰,۲۳۰,۳۷۲ ۴۲,۱۲۷,۶۵۹,۸۱۴,۱۲۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۳,۹۶۹,۷۱۲ ۳,۹۴۷,۴۱۱ ۰ ۰ ۱۰,۳۹۵,۰۲۳ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۰,۲۳۰,۳۷۲ ۴۰,۳۸۳,۴۸۴,۲۱۰,۸۷۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۳,۸۱۴,۰۸۲ ۳,۷۹۲,۴۹۶ ۰ ۷۸۹,۷۵۹ ۱۰,۳۹۵,۰۲۳ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۱۰,۲۳۰,۳۷۲ ۳۸,۷۹۸,۶۴۰,۳۱۴,۸۴۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۳,۸۵۵,۷۰۹ ۳,۸۳۳,۰۹۷ ۰ ۵۴۴,۰۱۸ ۹,۶۰۵,۲۶۴ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۹,۴۴۰,۶۱۳ ۳۶,۱۸۶,۷۸۱,۳۹۰,۸۵۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۳,۸۶۹,۵۵۱ ۳,۸۴۵,۸۹۶ ۰ ۰ ۹,۰۶۱,۲۴۶ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۸,۸۹۶,۵۹۵ ۳۴,۲۱۵,۳۷۷,۳۷۹,۷۰۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۳,۷۱۲,۱۷۳ ۳,۶۸۹,۵۱۴ ۰ ۰ ۹,۰۶۱,۲۴۶ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۸,۸۹۶,۵۹۵ ۳۲,۸۲۴,۱۱۳,۹۸۸,۸۲۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۳,۷۱۲,۳۵۵ ۳,۶۸۹,۶۹۷ ۰ ۳۸,۹۷۵ ۹,۰۶۱,۲۴۶ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۸,۸۹۶,۵۹۵ ۳۲,۸۲۵,۷۳۶,۴۰۱,۲۲۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۳,۷۰۶,۲۹۴ ۳,۶۸۳,۵۳۶ ۰ ۰ ۹,۰۲۲,۲۷۱ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۸,۸۵۷,۶۲۰ ۳۲,۶۲۷,۳۶۲,۸۸۵,۲۱۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۳,۶۹۷,۵۹۸ ۳,۶۷۴,۸۵۶ ۰ ۱۲۷,۲۸۰ ۹,۰۲۲,۲۷۱ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۸,۸۵۷,۶۲۰ ۳۲,۵۵۰,۴۷۴,۰۵۴,۴۸۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۳,۸۳۲,۲۵۷ ۳,۸۰۸,۶۲۴ ۰ ۰ ۸,۸۹۴,۹۹۱ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۸,۷۳۰,۳۴۰ ۳۳,۲۵۰,۵۸۵,۹۸۰,۶۱۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۳,۹۲۹,۸۰۵ ۳,۹۰۶,۵۹۵ ۰ ۱ ۸,۸۹۴,۹۹۱ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۸,۷۳۰,۳۴۰ ۳۴,۱۰۵,۹۰۵,۵۳۳,۰۱۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۳,۸۳۶,۵۶۴ ۳,۸۱۴,۰۲۲ ۰ ۰ ۸,۸۹۴,۹۹۰ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۸,۷۳۰,۳۳۹ ۳۳,۲۹۷,۷۰۳,۵۹۰,۷۸۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۳,۷۳۴,۹۲۴ ۳,۷۱۳,۲۶۹ ۰ ۰ ۸,۸۹۴,۹۹۰ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۸,۷۳۰,۳۳۹ ۳۲,۴۱۸,۰۹۵,۸۰۴,۶۱۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۳,۷۳۵,۰۹۸ ۳,۷۱۳,۴۴۳ ۰ ۰ ۸,۸۹۴,۹۹۰ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۸,۷۳۰,۳۳۹ ۳۲,۴۱۹,۶۱۴,۹۱۴,۹۳۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۳,۷۳۵,۲۷۲ ۳,۷۱۳,۶۱۷ ۰ ۳۵۱,۳۷۳ ۸,۸۹۴,۹۹۰ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۸,۷۳۰,۳۳۹ ۳۲,۴۲۱,۱۳۴,۲۷۹,۴۴۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۳,۸۹۹,۴۶۰ ۳,۸۷۶,۳۰۸ ۰ ۷۷۵,۴۲۹ ۸,۵۴۳,۶۱۷ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۸,۳۷۸,۹۶۶ ۳۲,۴۷۹,۴۴۹,۸۹۸,۹۴۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۴,۱۸۴,۱۷۰ ۴,۱۵۷,۸۹۰ ۰ ۰ ۷,۷۶۸,۱۸۸ ۰ ۱۶۴,۶۵۱ ۷,۶۰۳,۵۳۷ ۳۱,۶۱۴,۶۷۳,۶۵۳,۵۰۰