صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/03/12 2,541,034 2,522,267 0 0 5,869,688 0 0 5,869,688 14,804,919,365,705
2 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/03/11 2,502,491 2,483,993 0 0 5,869,688 0 0 5,869,688 14,580,264,105,126
3 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/03/10 2,529,612 2,510,869 0 0 5,869,688 0 0 5,869,688 14,738,014,772,568
4 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/03/09 2,431,134 2,413,104 0 0 5,869,688 0 0 5,869,688 14,164,167,907,126
5 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/03/08 2,431,231 2,413,201 0 0 5,869,688 0 0 5,869,688 14,164,734,136,161
6 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/03/07 2,431,327 2,413,297 0 412,336 5,869,688 0 0 5,869,688 14,165,300,582,564
7 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/03/06 2,493,394 2,474,511 0 0 5,457,352 0 0 5,457,352 13,504,275,242,142
8 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/03/05 2,600,617 2,581,033 0 0 5,457,352 0 0 5,457,352 14,085,607,833,896
9 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/03/04 2,600,722 2,581,139 0 0 5,457,352 0 0 5,457,352 14,086,181,832,591
10 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/03/03 2,600,827 2,581,244 0 0 5,457,352 0 0 5,457,352 14,086,756,048,680
11 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/03/02 2,674,249 2,654,159 0 0 5,457,352 0 0 5,457,352 14,484,678,293,395
12 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/03/01 2,674,358 2,654,268 0 0 5,457,352 0 0 5,457,352 14,485,273,126,684
13 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/02/31 2,674,467 2,654,377 0 0 5,457,352 0 0 5,457,352 14,485,868,177,425
14 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/02/30 2,747,389 2,727,298 0 794,076 5,457,352 0 0 5,457,352 14,883,825,447,088
15 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/02/29 2,664,951 2,641,630 0 64,895 4,663,276 0 0 4,663,276 12,318,650,665,084
16 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/02/28 2,524,960 2,502,167 0 0 4,598,381 0 0 4,598,381 11,505,916,438,659
17 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/02/27 2,467,235 2,449,080 0 0 4,598,381 0 0 4,598,381 11,261,800,812,783
18 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/02/26 2,568,500 2,549,830 0 0 4,598,381 0 0 4,598,381 11,725,092,110,951
19 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/02/25 2,568,588 2,549,918 0 0 4,598,381 0 0 4,598,381 11,725,495,163,176
20 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/02/24 2,568,211 2,549,542 0 66,883 4,598,381 0 0 4,598,381 11,723,764,931,215