صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/01/10 1,564,694 1,554,082 0 0 3,716,182 0 0 3,716,182 5,775,250,698,382
2 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/01/09 1,546,840 1,536,285 0 0 3,716,182 0 0 3,716,182 5,709,115,216,951
3 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/01/08 1,538,342 1,527,822 0 0 3,716,182 0 0 3,716,182 5,677,663,382,245
4 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/01/07 1,538,351 1,527,830 0 0 3,716,182 0 0 3,716,182 5,677,694,108,668
5 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/01/06 1,538,359 1,527,838 0 0 3,716,182 0 0 3,716,182 5,677,725,080,386
6 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/01/05 1,506,695 1,496,366 0 0 3,716,182 0 0 3,716,182 5,560,767,927,337
7 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/01/04 1,557,095 1,546,450 0 0 3,716,182 0 0 3,716,182 5,746,888,231,454
8 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/01/03 1,557,105 1,546,459 0 0 3,716,182 0 0 3,716,182 5,746,923,318,554
9 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/01/02 1,557,114 1,546,469 0 0 3,716,182 0 0 3,716,182 5,746,958,650,968
10 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/01/01 1,557,124 1,546,478 0 0 3,716,182 0 0 3,716,182 5,746,994,228,694
11 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/12/29 1,557,134 1,546,488 0 54,591 3,716,182 0 0 3,716,182 5,747,030,738,581
12 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/12/28 1,560,395 1,549,591 0 0 3,661,591 0 0 3,661,591 5,673,967,782,547
13 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/12/27 1,539,635 1,528,998 0 289,101 3,661,591 0 0 3,661,591 5,598,563,817,967
14 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/12/26 1,585,551 1,573,879 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 5,307,892,474,758
15 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/12/25 1,541,274 1,529,894 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 5,159,553,854,995
16 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/12/24 1,548,742 1,537,454 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 5,185,048,670,316
17 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/12/23 1,613,119 1,601,513 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 5,401,085,702,705
18 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/12/22 1,613,129 1,601,523 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 5,401,119,749,736
19 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/12/21 1,613,139 1,601,533 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 5,401,154,042,077
20 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/12/20 1,647,969 1,636,759 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 5,519,951,844,226