صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/09/04 3,113,565 3,108,706 0 31,916 13,305,022 0 240,651 13,064,371 40,613,288,465,948
2 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/09/03 3,220,975 3,215,970 0 0 13,273,106 0 240,651 13,032,455 41,911,987,392,593
3 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/09/02 3,206,402 3,201,450 0 0 13,273,106 38,000 240,651 13,032,455 41,722,750,916,396
4 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/09/01 3,286,599 3,281,585 0 0 13,273,106 0 202,651 13,070,455 42,891,813,014,489
5 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/08/30 3,287,969 3,283,016 0 0 13,273,106 0 202,651 13,070,455 42,910,518,762,016
6 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/08/29 3,288,131 3,283,179 0 28,390 13,273,106 0 202,651 13,070,455 42,912,637,425,901
7 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/08/28 3,290,851 3,285,887 0 0 13,244,716 0 202,651 13,042,065 42,854,757,933,619
8 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/08/27 3,173,895 3,169,081 0 0 13,244,716 0 202,651 13,042,065 41,331,355,347,234
9 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/08/26 3,111,579 3,106,866 0 0 13,244,716 0 202,651 13,042,065 40,519,947,415,441
10 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/08/25 3,117,383 3,112,679 0 30,688 13,244,716 38,000 202,651 13,042,065 40,595,766,535,614
11 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/08/24 3,154,342 3,149,625 0 0 13,214,028 0 164,651 13,049,377 41,100,648,884,692
12 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/08/23 3,126,780 3,122,071 0 0 13,214,028 0 164,651 13,049,377 40,741,078,232,304
13 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/08/22 3,126,934 3,122,225 0 0 13,214,028 0 164,651 13,049,377 40,743,085,287,538
14 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/08/21 3,127,088 3,122,378 0 333,964 13,214,028 0 164,651 13,049,377 40,745,092,477,007
15 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/08/20 3,167,232 3,162,420 0 35,548 12,880,064 0 164,651 12,715,413 40,211,476,810,368
16 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/08/19 3,170,542 3,165,718 0 0 12,844,516 0 164,651 12,679,865 40,140,878,063,842
17 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/08/18 3,212,201 3,207,354 0 0 12,844,516 0 164,651 12,679,865 40,668,813,786,872
18 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/08/17 3,246,717 3,241,843 0 0 12,844,516 0 164,651 12,679,865 41,106,132,826,410
19 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/08/16 3,284,445 3,279,537 0 0 12,844,516 0 164,651 12,679,865 41,584,081,409,746
20 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/08/15 3,284,603 3,279,695 0 0 12,844,516 0 164,651 12,679,865 41,586,084,653,363