صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/05/19 4,939,390 4,911,852 0 0 7,318,411 0 100,000 7,218,411 35,455,763,785,254
2 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/05/18 4,753,313 4,726,841 0 0 7,318,411 0 100,000 7,218,411 34,120,282,485,554
3 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/05/17 4,753,523 4,727,052 0 0 7,318,411 0 100,000 7,218,411 34,121,803,550,724
4 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/05/16 4,753,734 4,727,263 0 0 7,318,411 0 100,000 7,218,411 34,123,324,872,834
5 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/05/15 4,753,945 4,727,473 0 29,452 7,318,411 0 100,000 7,218,411 34,124,846,451,803
6 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/05/14 4,614,818 4,589,045 0 0 7,288,959 0 100,000 7,188,959 32,990,454,529,970
7 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/05/13 4,540,273 4,514,936 0 0 7,288,959 0 100,000 7,188,959 32,457,686,730,088
8 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/05/12 4,542,064 4,516,718 0 385,406 7,288,959 100,000 100,000 7,188,959 32,470,499,362,944
9 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/05/11 4,378,996 4,353,620 0 0 6,903,553 0 0 6,903,553 30,055,444,315,655
10 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/05/10 4,206,070 4,181,270 0 0 6,903,553 0 0 6,903,553 28,865,618,327,680
11 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/05/09 4,206,264 4,181,464 0 0 6,903,553 0 0 6,903,553 28,866,957,247,391
12 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/05/08 4,206,458 4,181,658 0 0 6,903,553 0 0 6,903,553 28,868,296,432,321
13 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/05/07 4,305,542 4,280,065 0 0 6,903,553 0 0 6,903,553 29,547,652,992,869
14 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/05/06 4,339,300 4,313,935 0 0 6,903,553 0 0 6,903,553 29,781,478,579,611
15 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/05/05 4,482,762 4,457,483 0 159,149 6,903,553 0 0 6,903,553 30,772,470,364,644
16 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/05/04 4,593,566 4,566,720 0 0 6,744,404 0 0 6,744,404 30,799,806,496,111
17 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/05/03 4,546,053 4,519,364 0 0 6,744,404 0 0 6,744,404 30,480,414,057,729
18 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/05/02 4,546,236 4,519,547 0 0 6,744,404 0 0 6,744,404 30,481,652,438,316
19 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/05/01 4,546,420 4,519,731 0 0 6,744,404 0 0 6,744,404 30,482,891,285,197
20 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/04/31 4,680,646 4,647,078 0 0 6,744,404 0 0 6,744,404 31,341,774,821,879