صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/27 1,469,387 1,459,117 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,920,858,365,741
2 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/26 1,417,950 1,407,809 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,747,822,327,464
3 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/25 1,394,983 1,385,013 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,670,942,177,943
4 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/24 1,394,869 1,384,898 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,670,556,155,102
5 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/23 1,394,884 1,384,913 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,670,606,647,258
6 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/22 1,362,170 1,352,448 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,561,118,551,305
7 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/21 1,362,183 1,352,462 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,561,163,345,055
8 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/20 1,372,919 1,363,122 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,597,114,362,561
9 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/19 1,359,698 1,350,012 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,552,902,751,764
10 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/18 1,344,564 1,334,996 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,502,262,198,695
11 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/17 1,344,576 1,335,009 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,502,304,022,859
12 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/16 1,344,588 1,335,021 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,502,346,043,318
13 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/15 1,344,879 1,335,327 0 1 3,372,490 0 0 3,372,490 4,503,378,265,742
14 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/14 1,346,151 1,336,608 0 0 3,372,489 0 0 3,372,489 4,507,694,657,016
15 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/13 1,326,774 1,317,151 0 148,306 3,372,489 0 0 3,372,489 4,442,077,878,912
16 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/12 1,332,307 1,322,374 0 0 3,224,183 0 0 3,224,183 4,263,575,208,013
17 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/11 1,344,593 1,334,615 0 0 3,224,183 0 0 3,224,183 4,303,042,314,863
18 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/10 1,344,666 1,334,688 0 0 3,224,183 0 0 3,224,183 4,303,279,506,005
19 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/09 1,344,740 1,334,762 0 0 3,224,183 0 0 3,224,183 4,303,516,697,867
20 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/08 1,344,813 1,334,835 0 0 3,224,183 0 0 3,224,183 4,303,753,890,455