صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خریدوفروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی‌که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری‌شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانۀ این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته ‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا، ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمايه گذاري صندوق

تعهدات بازارگردانی

صندوق متعهد است که خریدوفروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص‌شده، معاف از ایفای تعهدات است.

 تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره 2-2-1 این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

 

ردیف

نام شرکت

نماد

دامنه مظنه

حداقل سفارش انباشته

حداقل معاملات روزانه

1 پتروشیمی فجر بفجر 2 30000 520000
2 صنایع پتروشیمی خلیج فارس فارس 2 30000 600000
3 پتروشیمی مبین مبین 2 25000 500000
4 پتروشیمی پارس پارس 2 10000 140000
5 گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان پترول 2 100000 2000000
6

پتروشیمی نوری

نوری

2.5

10000

125000