صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴,۰۵۴,۹۳۵ ۸۵.۶۷ ۷,۶۰۱,۸۱۰ ۸۵.۷۶ ۱۱,۶۱۴,۲۴۰ ۸۷.۴۵ ۱۳,۷۲۰,۸۵۱ ۹۲.۴۳
اوراق ۲۲۵,۹۷۴ ۴.۷۷ ۴۹۷,۵۴۷ ۵.۶۱ ۴۱۱,۴۸۲ ۳.۱ ۳۷۴,۹۷۱ ۲.۵۳
وجه نقد ۴۳۴,۰۰۶ ۹.۱۷ ۷۳۸,۴۹۷ ۸.۳۳ ۱,۲۴۰,۰۵۷ ۹.۳۴ ۷۰۱,۵۷۲ ۴.۷۳
سایر دارایی ها ۱۷,۶۹۷ ۰.۳۷ ۲۶,۳۸۸ ۰.۳ ۱۴,۶۵۶ ۰.۱۱ ۴۷,۷۷۱ ۰.۳۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳,۹۹۴,۰۸۸ ۸۴.۳۹ ۷,۴۸۲,۶۳۴ ۸۴.۴۱ ۱۱,۳۶۱,۶۶۹ ۸۵.۵۵ ۱۳,۲۵۲,۵۴۶ ۸۹.۲۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد