صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۴,۶۳۲,۴۳۸ ۹۰.۰۴ ۳۷,۶۳۹,۴۹۶ ۹۱.۴ ۳۹,۶۶۳,۷۲۵ ۹۳.۲۸ ۴۰,۲۴۹,۳۹۸ ۹۶.۶۴
اوراق ۲۶۷,۶۷۷ ۱.۶۵ ۳۰۰,۸۷۷ ۰.۷۳ ۲۶۰,۸۳۵ ۰.۶۱ ۰ ۰
وجه نقد ۱,۲۳۰,۰۳۹ ۷.۵۷ ۲,۹۱۶,۰۹۲ ۷.۰۸ ۲,۱۰۱,۶۲۳ ۴.۹۴ ۹۳۹,۹۷۴ ۲.۲۶
سایر دارایی ها ۱۲۰,۲۲۰ ۰.۷۴ ۳۲۶,۰۷۴ ۰.۷۹ ۴۹۶,۴۷۸ ۱.۱۷ ۴۵۹,۵۷۶ ۱.۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۳,۶۲۶,۱۶۰ ۸۳.۸۵ ۳۳,۸۸۶,۴۰۴ ۸۲.۲۸ ۳۵,۱۹۹,۵۵۶ ۸۲.۷۸ ۳۵,۲۹۱,۷۲۴ ۸۴.۷۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد