صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷,۷۱۳,۴۴۱ ۸۸.۲۸ ۱۹,۶۸۶,۲۶۸ ۸۹.۹۸ ۲۷,۵۱۷,۸۰۴ ۸۹.۰۶ ۳۱,۴۷۰,۷۹۴ ۸۸.۴۴
اوراق ۲۵۴,۲۰۰ ۲.۹۱ ۳۷۲,۹۷۴ ۱.۷ ۳۵۷,۵۰۹ ۱.۱۶ ۳۶۰,۸۰۶ ۱.۰۱
وجه نقد ۷۱۰,۰۲۰ ۸.۱۳ ۱,۶۴۹,۸۹۷ ۷.۵۴ ۲,۶۴۱,۴۲۴ ۸.۵۵ ۳,۰۳۸,۷۲۵ ۸.۵۴
سایر دارایی ها ۵۹,۲۴۱ ۰.۶۸ ۱۶۸,۸۱۴ ۰.۷۷ ۳۸۱,۵۲۰ ۱.۲۳ ۷۱۲,۹۳۰ ۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۷,۴۹۰,۷۱۳ ۸۵.۷۳ ۱۸,۹۶۲,۱۱۳ ۸۶.۶۷ ۲۶,۳۰۶,۳۵۷ ۸۵.۱۴ ۲۹,۷۳۲,۶۷۲ ۸۳.۵۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد