صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲,۵۷۴,۸۰۷ ۸۴.۹۹ ۴,۱۴۳,۲۳۸ ۸۶.۲۷ ۴,۷۹۵,۹۳۷ ۸۳.۲۸ ۴,۸۴۵,۲۲۰ ۸۳.۰۴
اوراق ۱۴۸,۷۲۰ ۴.۹۱ ۳۳۳,۳۹۴ ۶.۹۴ ۵۶۷,۱۲۱ ۹.۸۵ ۵۳۳,۵۳۷ ۹.۱۴
وجه نقد ۲۹۲,۶۲۳ ۹.۶۶ ۳۰۶,۲۲۰ ۶.۳۸ ۳۷۹,۹۸۲ ۶.۶ ۴۵۶,۰۴۶ ۷.۸۲
سایر دارایی ها ۱۲,۷۹۴ ۰.۴۲ ۱۹,۸۳۶ ۰.۴۱ ۱۶,۰۵۶ ۰.۲۸ ۳۰۴ ۰.۰۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲,۵۳۸,۴۶۰ ۸۳.۷۹ ۴,۰۸۸,۴۱۰ ۸۵.۱۳ ۴,۷۲۵,۳۹۵ ۸۲.۰۵ ۴,۷۸۶,۰۵۱ ۸۲.۰۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد