صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲,۰۱۸,۲۶۱ ۸۵.۹۶ ۲,۹۲۵,۸۷۶ ۹۰.۱۷ ۳,۹۶۴,۵۷۹ ۸۹.۳۳ ۴,۲۶۲,۲۷۷ ۸۶.۲۸
اوراق ۳۸,۶۰۷ ۱.۶۴ ۶۸,۷۳۰ ۲.۱۲ ۲۰۱,۷۵۷ ۴.۵۵ ۴۱۸,۳۴۳ ۸.۴۷
وجه نقد ۲۸۲,۲۶۸ ۱۲.۰۲ ۲۴۳,۷۰۵ ۷.۵۱ ۲۶۰,۷۵۳ ۵.۸۸ ۱۳۵,۹۳۰ ۲.۷۵
سایر دارایی ها ۷,۸۸۲ ۰.۳۴ ۶,۵۰۳ ۰.۲ ۱۰,۹۶۸ ۰.۲۵ ۱۲۳,۶۲۴ ۲.۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱,۹۸۹,۸۴۹ ۸۴.۷۵ ۲,۸۸۵,۳۹۵ ۸۸.۹۲ ۳,۹۱۷,۹۵۵ ۸۸.۲۸ ۴,۲۰۲,۳۳۹ ۸۵.۰۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد