صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۴,۲۶۲,۲۷۷ ۸۶.۲۸ % ۴۱۸,۳۴۳ ۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۹۳۰ ۲.۷۵ % ۱۲۳,۶۲۴ ۲.۵ % ۴,۲۰۲,۳۳۹ ۸۵.۰۶ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۴,۲۰۷,۶۷۶ ۸۸.۲۷ % ۴۱۸,۱۴۵ ۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۴۱۳ ۲.۷۶ % ۹,۶۵۲ ۰.۲ % ۴,۱۵۰,۱۶۶ ۸۷.۰۶ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۴,۱۳۵,۷۷۴ ۸۸.۱۹ % ۴۱۷,۹۴۸ ۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۱۴۴ ۲.۸۸ % ۸۹۴ ۰.۰۲ % ۴,۰۸۱,۰۶۵ ۸۷.۰۲ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۴,۱۳۵,۷۷۴ ۸۸.۲ % ۴۱۷,۷۵۰ ۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۷۰۸ ۲.۸۷ % ۸۹۵ ۰.۰۲ % ۴,۰۸۱,۰۶۵ ۸۷.۰۳ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۴,۱۳۵,۷۷۴ ۸۸.۲ % ۴۱۷,۵۵۳ ۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۷۰۸ ۲.۸۷ % ۸۹۶ ۰.۰۲ % ۴,۰۸۱,۰۶۵ ۸۷.۰۴ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۴,۰۳۰,۷۵۸ ۸۷.۹ % ۴۱۷,۳۵۶ ۹.۱ % ۰ ۰ % ۱۳۷,۶۵۳ ۳ % ۱۱۰ ۰ % ۳,۹۷۷,۸۲۱ ۸۶.۷۴ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۴,۰۳۰,۷۵۸ ۸۷.۹ % ۴۱۷,۱۵۹ ۹.۱ % ۰ ۰ % ۱۳۷,۶۵۳ ۳ % ۱۱۱ ۰ % ۳,۹۷۷,۸۲۱ ۸۶.۷۴ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۴,۰۶۲,۹۳۱ ۸۸ % ۴۱۶,۹۶۳ ۹.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۳۷,۰۴۰ ۲.۹۷ % ۱۱۲ ۰ % ۴,۰۰۹,۷۲۳ ۸۶.۸۵ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۴,۰۱۵,۷۳۱ ۸۷.۷۳ % ۴۱۶,۷۶۶ ۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۴۴,۶۰۴ ۳.۱۶ % ۱۱۳ ۰ % ۳,۹۶۴,۱۵۰ ۸۶.۶۱ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۳,۹۶۵,۶۶۱ ۸۷.۴۵ % ۴۱۶,۵۷۰ ۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۵۷۰ ۳.۳۶ % ۱۱۳ ۰ % ۳,۹۱۴,۸۳۴ ۸۶.۳۳ %