صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۳۱,۴۷۰,۷۹۴ ۸۸.۴۴ % ۳۶۰,۸۰۶ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۳,۰۳۸,۷۲۵ ۸.۵۴ % ۷۱۲,۹۳۰ ۲ % ۲۹,۷۳۲,۶۷۲ ۸۳.۵۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۳۰,۲۵۷,۹۲۱ ۸۸.۳۵ % ۳۶۰,۵۸۴ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۴۱,۸۵۴ ۸.۵۹ % ۶۸۵,۶۵۲ ۲ % ۲۸,۵۴۸,۳۱۵ ۸۳.۳۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۳۰,۲۵۷,۹۲۱ ۸۸.۳۶ % ۳۶۰,۳۶۳ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۴۱,۸۵۴ ۸.۵۹ % ۶۸۵,۶۲۷ ۲ % ۲۸,۵۴۸,۳۱۵ ۸۳.۳۶ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۳۰,۲۵۷,۹۲۱ ۸۸.۳۶ % ۳۶۰,۱۴۱ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۴۱,۸۵۴ ۸.۵۹ % ۶۸۵,۶۰۲ ۲ % ۲۸,۵۴۸,۳۱۵ ۸۳.۳۶ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۳۰,۲۵۷,۹۲۱ ۸۸.۳۶ % ۳۵۹,۹۲۰ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۴۱,۸۵۴ ۸.۵۹ % ۶۸۵,۵۷۷ ۲ % ۲۸,۵۴۸,۳۱۵ ۸۳.۳۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۲۹,۵۱۷,۱۸۹ ۸۸.۸۳ % ۳۵۹,۶۹۹ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۷,۳۹۹ ۸.۸۱ % ۴۲۴,۴۹۰ ۱.۲۸ % ۲۷,۸۵۵,۸۳۸ ۸۳.۸۳ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۲۹,۰۸۰,۲۲۷ ۸۸.۹۵ % ۳۵۹,۴۷۸ ۱.۱ % ۰ ۰ % ۲,۵۱۴,۰۰۴ ۷.۶۹ % ۷۴۰,۶۰۲ ۲.۲۷ % ۲۷,۳۷۹,۰۸۷ ۸۳.۷۴ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲۹,۰۹۶,۳۴۶ ۸۸.۱۶ % ۳۵۹,۲۵۸ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۲,۶۱۰,۸۹۶ ۷.۹۱ % ۹۳۸,۹۴۰ ۲.۸۴ % ۲۷,۲۹۳,۸۶۲ ۸۲.۷ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲۸,۰۰۱,۸۱۸ ۸۸.۰۶ % ۳۵۹,۰۳۷ ۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۲,۵۱۷,۵۴۴ ۷.۹۲ % ۹۲۰,۷۲۷ ۲.۹ % ۲۶,۱۸۳,۷۱۸ ۸۲.۳۴ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۲۷,۳۱۵,۳۸۳ ۸۷.۸۵ % ۳۵۸,۸۱۷ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۳,۰۹۲,۴۵۲ ۹.۹۵ % ۳۲۶,۷۷۰ ۱.۰۵ % ۲۵,۵۱۵,۰۲۷ ۸۲.۰۶ %