صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۴,۸۴۵,۲۲۰ ۸۳.۰۴ % ۵۳۳,۵۳۷ ۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۴۵۶,۰۴۶ ۷.۸۲ % ۳۰۴ ۰.۰۱ % ۴,۷۸۶,۰۵۱ ۸۲.۰۲ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۴,۸۱۸,۵۲۳ ۸۳.۳۷ % ۵۳۳,۲۷۹ ۹.۲۳ % ۰ ۰ % ۴۲۷,۲۴۹ ۷.۳۹ % ۳۰۴ ۰.۰۱ % ۴,۷۵۳,۴۸۵ ۸۲.۲۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۴,۸۰۲,۵۲۶ ۸۳.۳۳ % ۵۳۳,۰۲۲ ۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۴۲۷,۲۴۹ ۷.۴۱ % ۳۰۵ ۰.۰۱ % ۴,۷۳۳,۰۶۷ ۸۲.۱۳ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۴,۸۰۲,۵۲۶ ۸۳.۳۴ % ۵۳۲,۷۶۵ ۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۴۲۷,۲۴۹ ۷.۴۱ % ۳۰۶ ۰.۰۱ % ۴,۷۳۳,۰۶۷ ۸۲.۱۳ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۴,۸۰۲,۵۲۶ ۸۳.۳۴ % ۵۳۲,۵۰۸ ۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۴۲۷,۲۴۹ ۷.۴۱ % ۳۰۶ ۰.۰۱ % ۴,۷۳۳,۰۶۷ ۸۲.۱۳ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۴,۷۱۳,۲۲۴ ۸۳.۰۸ % ۵۳۲,۲۵۱ ۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۴۲۷,۲۴۹ ۷.۵۳ % ۳۰۷ ۰.۰۱ % ۴,۶۳۳,۱۹۱ ۸۱.۶۷ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۴,۸۶۰,۶۳۰ ۸۳.۵۱ % ۵۳۱,۹۹۵ ۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۴۲۷,۲۴۹ ۷.۳۴ % ۳۰۸ ۰.۰۱ % ۴,۷۷۷,۸۷۲ ۸۲.۰۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۴,۸۶۰,۶۳۰ ۸۳.۵۲ % ۵۳۱,۷۳۹ ۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۴۲۷,۲۴۹ ۷.۳۴ % ۳۰۹ ۰.۰۱ % ۴,۷۷۷,۸۷۲ ۸۲.۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۴,۸۶۰,۶۳۰ ۸۳.۵۲ % ۵۳۱,۴۸۳ ۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۴۲۷,۲۴۹ ۷.۳۴ % ۳۰۹ ۰.۰۱ % ۴,۷۷۷,۸۷۲ ۸۲.۱ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۴,۸۶۰,۶۳۰ ۸۳.۵۲ % ۵۳۱,۲۲۷ ۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۴۲۷,۲۴۹ ۷.۳۴ % ۳۱۰ ۰.۰۱ % ۴,۷۷۷,۸۷۲ ۸۲.۱ %