صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۳,۷۲۰,۸۵۱ ۹۲.۴۳ % ۳۷۴,۹۷۱ ۲.۵۳ % ۰ ۰ % ۷۰۱,۵۷۲ ۴.۷۳ % ۴۷,۷۷۱ ۰.۳۲ % ۱۳,۲۵۲,۵۴۶ ۸۹.۲۷ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۳,۵۲۳,۰۲۲ ۹۲.۵ % ۳۷۴,۷۶۴ ۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۶۵۱,۷۹۲ ۴.۴۶ % ۷۰,۲۶۲ ۰.۴۸ % ۱۳,۰۴۰,۶۱۰ ۸۹.۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳,۷۰۳,۹۰۵ ۹۲.۷۴ % ۳۷۴,۵۵۷ ۲.۵۳ % ۰ ۰ % ۶۸۷,۶۰۱ ۴.۶۵ % ۱۰,۷۲۷ ۰.۰۷ % ۱۳,۲۳۱,۰۰۰ ۸۹.۵۴ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۳,۱۷۹,۳۹۴ ۹۱.۸۸ % ۳۷۴,۳۵۱ ۲.۶۱ % ۰ ۰ % ۷۹۰,۴۴۵ ۵.۵۱ % ۶۱۸ ۰ % ۱۲,۷۰۰,۳۱۷ ۸۸.۵۴ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۳,۱۷۹,۳۹۴ ۹۱.۸۸ % ۳۷۴,۱۴۴ ۲.۶۱ % ۰ ۰ % ۷۹۰,۴۴۵ ۵.۵۱ % ۶۲۰ ۰ % ۱۲,۷۰۰,۳۱۷ ۸۸.۵۴ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳,۱۷۹,۳۹۴ ۹۱.۸۸ % ۳۷۳,۹۳۸ ۲.۶۱ % ۰ ۰ % ۷۹۰,۴۴۵ ۵.۵۱ % ۶۲۲ ۰ % ۱۲,۷۰۰,۳۱۷ ۸۸.۵۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۲,۸۳۲,۰۱۵ ۹۱.۴۳ % ۳۷۳,۷۳۲ ۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۸۲۹,۰۷۱ ۵.۹۱ % ۶۲۴ ۰ % ۱۲,۳۶۰,۴۶۲ ۸۸.۰۷ %
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۳,۳۰۹,۹۳۶ ۹۱.۴۱ % ۳۷۳,۵۲۷ ۲.۵۷ % ۰ ۰ % ۸۷۷,۲۹۰ ۶.۰۲ % ۶۲۶ ۰ % ۱۲,۸۴۹,۸۸۳ ۸۸.۲۵ %
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۳,۳۰۹,۹۳۶ ۹۱.۴۱ % ۳۷۳,۳۲۱ ۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۸۷۷,۲۹۰ ۶.۰۲ % ۶۲۸ ۰ % ۱۲,۸۴۹,۸۸۳ ۸۸.۲۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۳,۳۰۹,۹۳۶ ۹۱.۴۱ % ۳۷۳,۱۱۶ ۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۸۷۷,۲۹۰ ۶.۰۲ % ۶۳۰ ۰ % ۱۲,۸۴۹,۸۸۳ ۸۸.۲۵ %