صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۴۰,۲۴۹,۳۹۸ ۹۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳۹,۹۷۴ ۲.۲۶ % ۴۵۹,۵۷۶ ۱.۱ % ۳۵,۲۹۱,۷۲۴ ۸۴.۷۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۴۱,۱۹۳,۱۵۹ ۹۵.۳۶ % ۲۳۲,۱۵۰ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۲,۸۸۰ ۳.۰۴ % ۴۵۹,۵۷۹ ۱.۰۶ % ۳۶,۲۸۶,۸۲۵ ۸۴ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۴۰,۷۳۶,۳۱۴ ۹۴.۱۶ % ۲۳۲,۰۲۵ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۴,۳۱۲ ۴.۲۴ % ۴۵۹,۵۸۱ ۱.۰۶ % ۳۵,۸۷۱,۰۰۹ ۸۲.۹۲ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۴۱,۴۴۶,۶۸۶ ۹۵.۱۸ % ۲۳۱,۹۰۱ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۸,۱۳۵ ۳.۲۳ % ۴۵۹,۵۸۳ ۱.۰۶ % ۳۶,۶۹۹,۹۵۶ ۸۴.۲۸ %
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۴۰,۹۴۱,۸۴۲ ۹۴.۵۶ % ۲۳۱,۷۷۶ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۳,۴۹۸ ۳.۳۳ % ۶۸۰,۳۹۹ ۱.۵۷ % ۳۶,۳۱۵,۵۵۰ ۸۳.۸۷ %
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۴۰,۹۴۱,۸۴۲ ۹۴.۵۶ % ۲۳۱,۶۵۲ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۳,۴۹۸ ۳.۳۳ % ۶۸۰,۴۰۱ ۱.۵۷ % ۳۶,۳۱۵,۵۵۰ ۸۳.۸۷ %
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۴۰,۹۴۱,۸۴۲ ۹۴.۵۶ % ۲۳۱,۵۲۷ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۳,۴۹۸ ۳.۳۳ % ۶۸۰,۴۰۴ ۱.۵۷ % ۳۶,۳۱۵,۵۵۰ ۸۳.۸۷ %
۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۳۹,۶۶۵,۶۷۳ ۹۴.۵۷ % ۲۳۸,۲۹۸ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۷۹,۸۸۹ ۳.۷۷ % ۴۵۹,۵۹۳ ۱.۱ % ۳۵,۰۹۷,۱۵۲ ۸۳.۶۸ %
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۳۸,۸۰۹,۳۸۳ ۹۳.۷۸ % ۲۴۵,۶۹۰ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۸۶۸,۸۰۴ ۴.۵۲ % ۴۵۹,۵۹۵ ۱.۱۱ % ۳۴,۳۴۱,۸۵۶ ۸۲.۹۸ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۳۸,۷۴۶,۶۵۶ ۹۴.۵۷ % ۲۴۵,۵۶۶ ۰.۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۱,۶۹۵ ۳.۶۲ % ۴۹۸,۰۴۲ ۱.۲۲ % ۳۴,۳۳۴,۳۹۹ ۸۳.۸ %