صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای شش ماهه منتهی ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ گزارش وضعیت عملکرد دوره مالی شش ماهه ۳۱ شهریور ماه ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری منتهی به ۳۰ مهرماه ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ گزارش وضعیت عملکرد دوره مالی شش ماهه ۳۱ شهریور ماه ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای شش ماهه منتهی ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری منتهی به ۳۱ شهریورماه ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش وضعیت عملکرد دوره مالی سه ماهه ۳۱ خرداد ماه ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای سه ماهه منتهی ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای هفت ماه و چهار روزه منتهی ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ گزارش وضعیت عملکرد دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد صورت‌های مالی میاندوره‌ای هفت ماه و چهار روزه منتهی ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای هفت ماه و چهار روزه منتهی ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ گزارش وضعیت پرتفوی منتهی به ۲٩ اسفند ماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ گزارش وضعیت پرتفوی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد برای دوره مالی چهار ماهه و چهار روزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ صورت های مالی مربوط به دوره مالی چهار ماهه و چهار روزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صورت وضعیت صندوق سرمایه گذاری منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ گزارش وضعیت عملکرد دوره مالی یک ماهه و چهار روزه دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ صورت های مالی مربوط به دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ صورت وضعیت پورتفوی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورت های مالی مربوط به دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش وضعیت عملکرد دوره مالی یک ماهه و چهار روزه دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ گزارش وضعیت پرتفوی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۹۸ دانلود