صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ صورتجلسه تایید شده سازمان مبنی بر تغییرات اساسنامه(روزنامه رسمی و ممتازین) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ تاییدیه سازمان مبنی بر تغییرات اساسنامه(روزنامه رسمی و ممتازین) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ مجمع ۲۰ مهر ماه۱۳۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تایید صاحبان امضاء مجاز تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تایید تغییر متولی صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ صورتجلسه مجمع ۰۵ شهریور ماه ۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ پیوست مجمع ۷ خردادماه۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ تاییدیه سازمان مبنی بر تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ روزنامه تغییر محل فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ تاییدیه سازمان مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق تغییرات اساس نامه