صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۳.۶۴۵ %۲.۳۲۹
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۷.۰۴۲ %۳.۹۸۸
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۱۱.۳۱۳ %۱۸.۳۵۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۴۳ %۵۶.۱۶۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۴۵.۹۱۴ %۵۹.۳۱۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۹۲۰۲ %۵۵۸۲۵
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۸۸.۴۲)% (۹۸.۶۲)%