صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/27 1,025,290 1,017,696 0 0 1,148,586 0 0 1,148,586 1,168,911,915,524
122 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/26 1,025,348 1,017,755 0 0 1,148,586 0 0 1,148,586 1,168,978,753,046
123 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/25 1,025,406 1,017,813 0 0 1,148,586 0 0 1,148,586 1,169,045,590,773
124 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/24 1,025,464 1,017,871 0 0 1,148,586 0 0 1,148,586 1,169,112,428,703
125 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/23 1,019,170 1,012,007 0 0 1,148,586 0 0 1,148,586 1,162,376,806,685
126 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/22 1,049,210 1,042,315 0 0 1,148,586 0 0 1,148,586 1,197,187,894,424
127 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/21 1,052,916 1,046,665 0 0 1,148,586 0 0 1,148,586 1,202,185,211,034
128 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/20 1,029,471 1,023,480 0 0 1,148,586 0 0 1,148,586 1,175,554,787,055
129 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/19 1,006,398 1,000,707 0 0 1,148,586 0 0 1,148,586 1,149,397,528,717
130 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/18 1,006,443 1,000,752 0 203,150 1,148,586 0 0 1,148,586 1,149,449,324,397
131 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/17 1,011,214 1,004,300 0 0 945,436 0 0 945,436 949,501,341,641
132 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/16 1,011,892 1,005,202 0 0 945,436 0 0 945,436 950,354,424,108
133 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/15 1,017,759 1,011,630 0 0 945,436 0 0 945,436 956,431,293,437
134 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/14 1,013,658 1,008,924 0 0 945,436 0 0 945,436 953,873,221,556
135 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/13 1,018,663 1,014,364 0 0 945,436 0 0 945,436 959,016,190,100
136 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/12 1,022,118 1,018,021 0 0 945,436 0 0 945,436 962,473,506,124
137 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/11 1,022,153 1,018,056 0 0 945,436 0 0 945,436 962,506,469,468
138 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/10 1,022,188 1,018,091 0 0 945,436 0 0 945,436 962,539,432,912
139 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/09 1,023,433 1,019,638 0 0 945,436 0 0 945,436 964,002,500,138
140 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/08 1,020,928 1,017,604 0 2 945,436 0 0 945,436 962,079,497,039