صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/09/27 1,122,163 1,113,937 0 0 2,203,459 0 0 2,203,459 2,454,514,629,991
62 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/09/26 1,111,203 1,103,182 0 0 2,203,459 0 0 2,203,459 2,430,815,258,703
63 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/09/25 1,107,011 1,099,020 0 166,329 2,203,459 0 0 2,203,459 2,421,645,472,509
64 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/09/24 1,102,112 1,093,450 0 15,707 2,037,130 0 0 2,037,130 2,227,500,238,562
65 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/09/23 1,077,578 1,069,224 0 0 2,021,423 0 0 2,021,423 2,161,354,439,515
66 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/09/22 1,059,807 1,051,762 0 0 2,021,423 0 0 2,021,423 2,126,055,905,271
67 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/09/21 1,059,867 1,051,822 0 0 2,021,423 0 0 2,021,423 2,126,177,368,489
68 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/09/20 1,059,927 1,051,882 0 0 2,021,423 0 0 2,021,423 2,126,298,832,076
69 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/09/19 1,057,337 1,049,369 0 0 2,021,423 0 0 2,021,423 2,121,217,658,010
70 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/09/18 1,038,464 1,030,490 0 0 2,021,423 0 0 2,021,423 2,083,056,971,335
71 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/09/17 1,026,689 1,018,822 0 0 2,021,423 0 0 2,021,423 2,059,470,961,927
72 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/09/16 1,025,560 1,017,739 0 0 2,021,423 0 0 2,021,423 2,057,280,757,872
73 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/09/15 1,025,547 1,017,796 0 0 2,021,423 0 0 2,021,423 2,057,397,106,442
74 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/09/14 1,025,605 1,017,854 0 0 2,021,423 0 0 2,021,423 2,057,514,285,280
75 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/09/13 1,025,663 1,017,912 0 0 2,021,423 0 0 2,021,423 2,057,631,464,475
76 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/09/12 1,030,947 1,023,204 0 0 2,021,423 0 0 2,021,423 2,068,327,298,619
77 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/09/11 1,033,297 1,025,577 0 0 2,021,423 0 0 2,021,423 2,073,125,805,654
78 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/09/10 1,027,944 1,020,336 0 0 2,021,423 0 0 2,021,423 2,062,530,557,066
79 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/09/09 1,018,865 1,011,381 0 0 2,021,423 0 0 2,021,423 2,044,429,425,232
80 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/09/08 1,012,726 1,005,364 0 0 2,021,423 0 0 2,021,423 2,032,265,613,250