صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق مورخ 14 مهرماه99 ساعت 14
منبع -
مقدمه احتراماً بدینوسیله به استحضار می‌رساند مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس روز دو شنبه مورخ 1399/07/14 راس ساعت 14 در محل شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد با دستور جلسه زیر تشکیل می‌گردد.
متن خبر
پیوست