صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/07 1,011,186 1,007,887 0 0 945,434 0 0 945,434 952,891,036,316
142 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/06 1,013,504 1,010,451 0 0 945,434 0 0 945,434 955,315,079,863
143 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/05 1,012,150 1,009,332 0 0 945,434 0 0 945,434 954,256,786,939
144 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/04 1,012,176 1,009,358 0 0 945,434 0 0 945,434 954,281,426,298
145 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/03 1,012,202 1,009,384 0 423,151 945,434 0 0 945,434 954,306,065,731
146 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/02 1,008,599 1,003,583 0 99,177 522,283 0 0 522,283 524,154,084,935
147 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/07/01 1,007,690 1,001,731 0 243,526 423,106 0 0 423,106 423,838,209,886
148 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/06/31 999,590 995,902 0 0 179,580 0 0 179,580 178,844,144,945
149 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/06/30 999,610 999,610 0 0 179,580 0 0 179,580 179,509,958,841
150 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/06/29 999,629 999,629 0 0 179,580 0 0 179,580 179,513,360,997
151 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/06/28 999,648 999,648 0 22,073 179,580 0 0 179,580 179,516,763,161
152 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/06/27 999,773 999,773 0 0 157,507 0 0 157,507 157,471,278,827
153 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/06/26 999,794 999,794 0 0 157,507 0 0 157,507 157,474,613,892
154 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/06/25 999,816 999,816 0 0 157,507 0 0 157,507 157,477,948,979
155 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/06/24 999,837 999,837 0 7 157,507 0 0 157,507 157,481,284,087
156 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/06/23 999,858 999,858 0 0 157,500 0 0 157,500 157,477,619,528
157 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/06/22 999,879 999,879 0 0 157,500 0 0 157,500 157,480,954,683
158 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/06/21 999,900 999,900 0 0 157,500 0 0 157,500 157,484,289,845
159 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/06/20 999,921 999,921 0 0 157,500 0 0 157,500 157,487,625,018
160 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/06/19 999,943 999,943 0 0 157,500 0 0 157,500 157,490,960,237