صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۳,۰۹۷,۷۸۱ ۸۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۷,۲۷۷ ۱۱.۳۷ % ۱۳۸ ۰ % ۳,۰۴۹,۳۸۹ ۸۷.۲۵ %
۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۲,۹۹۳,۳۹۲ ۸۶.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۳,۸۷۳ ۱۳.۱۷ % ۱۳۸ ۰ % ۲,۹۵۲,۷۷۳ ۸۵.۶۵ %
۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۲,۹۹۳,۳۹۲ ۸۶.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۳,۸۷۳ ۱۳.۱۷ % ۱۳۹ ۰ % ۲,۹۵۲,۷۷۳ ۸۵.۶۵ %
۴۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۲,۸۹۰,۷۱۶ ۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷۰,۴۷۲ ۱۴ % ۱۴۰ ۰ % ۲,۸۵۴,۶۳۰ ۸۴.۹۳ %
۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۲,۸۱۶,۵۸۶ ۹۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۵۵۱ ۵.۵۲ % ۱۴۱ ۰ % ۲,۷۸۴,۸۳۷ ۹۳.۴۱ %
۴۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۲,۸۱۶,۵۸۶ ۹۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۵۵۱ ۵.۵۲ % ۱۴۱ ۰ % ۲,۷۸۴,۸۳۷ ۹۳.۴۱ %
۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۲,۸۱۶,۵۸۶ ۹۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۵۵۱ ۵.۵۲ % ۱۴۲ ۰ % ۲,۷۸۴,۸۳۷ ۹۳.۴۱ %
۴۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۲,۷۶۷,۳۶۸ ۹۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۹۸۹ ۶.۰۱ % ۱۴۳ ۰ % ۲,۷۳۶,۳۳۰ ۹۲.۹۳ %
۴۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۲,۷۳۱,۹۲۳ ۹۵.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۵۷۹ ۴.۵۹ % ۱۴۴ ۰.۰۱ % ۲,۷۰۰,۵۵۵ ۹۴.۳ %
۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۲,۵۴۷,۹۷۳ ۹۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۰۰۷ ۵.۲۸ % ۱۴۵ ۰.۰۱ % ۲,۵۱۶,۷۳۷ ۹۳.۵۵ %