صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۳,۴۷۹,۷۰۲ ۹۱.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۹۷۶ ۸.۴۹ % ۱۳۵ ۰ % ۳,۴۴۰,۴۲۹ ۹۰.۴۷ %
۳۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۳,۴۷۹,۷۰۲ ۹۱.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۹۷۶ ۸.۴۹ % ۱۳۶ ۰ % ۳,۴۴۰,۴۲۹ ۹۰.۴۷ %
۳۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۳,۴۷۹,۷۰۲ ۹۱.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۹۷۶ ۸.۴۹ % ۱۳۷ ۰ % ۳,۴۴۰,۴۲۹ ۹۰.۴۷ %
۳۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۳,۴۴۶,۰۳۰ ۹۱.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۷,۱۸۹ ۷.۹۲ % ۹,۹۸۲ ۰.۲۷ % ۳,۴۰۵,۴۰۵ ۹۰.۷۳ %
۳۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳,۴۳۳,۵۹۸ ۹۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۶,۳۴۷ ۷.۱۱ % ۴۵,۵۳۷ ۱.۲۲ % ۳,۳۹۳,۶۱۲ ۹۰.۶۱ %
۳۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳,۳۲۵,۹۸۳ ۹۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۲,۸۲۴ ۶.۱۵ % ۷۴,۴۹۹ ۲.۰۶ % ۳,۲۸۲,۱۶۴ ۹۰.۵۸ %
۳۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۳,۲۰۰,۳۳۳ ۹۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵۳,۳۵۱ ۹.۹۴ % ۱۳۴ ۰ % ۳,۱۵۳,۱۳۱ ۸۸.۷۳ %
۳۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۳,۱۸۰,۲۰۹ ۸۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۳,۸۴۴ ۱۳.۲ % ۱۳۵ ۰ % ۳,۱۲۷,۴۲۰ ۸۵.۳۵ %
۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۳,۱۸۰,۲۰۹ ۸۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۳,۸۴۴ ۱۳.۲ % ۱۳۶ ۰ % ۳,۱۲۷,۴۲۰ ۸۵.۳۵ %
۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۳,۱۸۰,۲۰۹ ۸۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۳,۸۴۴ ۱۳.۲ % ۱۳۷ ۰ % ۳,۱۲۷,۴۲۰ ۸۵.۳۵ %